Wijziging Besluit omgevingsrecht (Bor) moet tot betere kwaliteit VTH-taken leiden

Op 1 juli is een wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) van kracht geworden. Dit betekent dat ook voor de beleidscyclus van uitvoeringstaken voortaan verplichte procescriteria gelden. Verder moeten de bestuursorganen in een omgevingsdienst één gezamenlijk uitvoerings- en handhavingsbeleid afspreken. En de omgevingsdienst moet informatie over de basistaken gaan delen via Inspectieview Milieu.

Wijziging Besluit omgevingsrecht (Bor)

Het wijzigingsbesluit van de Bor is een uitvoering van de Wet VTH die al in 2016 van kracht werd. Om de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken te borgen, zijn er procescriteria voor de beleidscyclus van die taken vastgesteld. Het gaat om elementen die minimaal aanwezig moeten zijn bij de inrichting van die cyclus. Samen zorgen ze ervoor dat de hele cyclus gedekt is: van het opstellen van beleid, via de uitvoering ervan, tot het uiteindelijk bijstellen van het beleid. De criteria moeten ook gebruikt worden om de organisatie in te richten.

Procescriteria ook voor de uitvoering

In totaal staan er zeven procescriteria in het wijzigingsbesluit: uitvoerings- en handhavingsbeleid, het uitvoeringsprogramma, de uitvoeringsorganisatie, het borgen van de middelen, monitoring van de voortgang en rapportage over de inspanningen. De procescriteria golden al voor de handhavingstaken, nieuw is dat ze nu ook gelden voor de uitvoeringstaken, zoals vergunningverlening, de afhandeling van meldingen en het nemen van maatwerkbeschikkingen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Bestuursorganen die deelnemen in een omgevingsdienst moeten verder voor de basistaken gezamenlijk tot één uitvoerings- en handhavingsbeleid komen. Hiermee komt een einde aan de praktijk dat omgevingsdiensten met allerlei variaties rekening moesten houden. Het vaststellen van het beleid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de bestuursorganen. Ze moeten dus ook gezamenlijk prioriteiten aangeven op basis van uitgevoerde probleemanalyses.

Verplichte aansluiting op Inspectieview Milieu

De verplichting tot aansluiting op Inspectieview Milieu zal naar verwachting op 1 januari 2018 ingaan. Via Inspectieviews kunnen overheden met een handhavende taak zien hoe het nalevingsgedrag van een bedrijf op andere gebieden is. Dit kan helpen bij een beslissing een bedrijf wel of niet te bezoeken voor een controle. Bovendien kun je zien of een andere dienst al met het bedrijf bezig is en het handig is eventueel samen op te trekken. De Inspectieviews zijn alleen bedoeld om gegevens met elkaar te delen en toegankelijk te maken. Het systeem legt zelf geen dossiers aan en slaat ook geen gegevens op.

Informatie over uitvoering, meldingen en besluiten

Omgevingsdiensten moeten informatie die voortkomt uit hun basistaken gaan delen met Inspectieview Milieu. Het gaat dan bijvoorbeeld om besluiten, toezichtacties, het geven van waarschuwingen en voorstellen tot sancties, maar ook om vergunningen, meldingen, maatwerkvoorschriften en handhavingsbesluiten die aan de uitvoering door de omgevingsdiensten voorafgaan. Dit betekent dat gemeenten en provincies op hun beurt ook relevante dossiergegevens moeten delen met de omgevingsdiensten.

ICT-systemen en informatiekoppelingen in orde

Tot de invoeringsdatum hebben omgevingsdiensten en gemeenten de tijd hun ICT-systemen en informatiekoppelingen voor de aansluiting op Inspectieview Milieu op orde te brengen. Dat is geen gemakkelijke opgave. We helpen graag. Quarant heeft al meer dan achttien jaar ervaring met digitale koppelingen bij lokale overheden om efficiënt en veilig informatie te delen. Ook bij het gezamenlijk inrichtingen van één handhavings- en uitvoeringsbeleid per omgevingsdienst ondersteunen we gemeenten en omgevingsdiensten graag.