Wat blijft er over van het Digitaal Stelsel Omgevingswet?

De Taskforce Complexiteitsreductie Digitaal Stelsel Omgevingswet had als taak te kijken hoe een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op tijd gerealiseerd kan worden. Inmiddels heeft de Taskforce een eindrapport gepubliceerd. Wat zijn de aanbevelingen? En wat zijn de consequenties ervan voor de invoering van de Omgevingswet?

Taskforce Complexiteitsreductie Digitaal Stelsel Omgevingswet

In de blog ‘Kritisch rapport over het Digitaal Stelsel Omgevingswet’ las u de kritiek van Bureau ICT-toetsing (BIT) op het DSO. Het digitaal stelsel voor de Omgevingswet is te complex om (tijdig) te kunnen realiseren. Daarnaast zijn de bevoegde gezagen onvoldoende betrokken bij de ontwikkeling van het stelsel. Daarom kwam er een Taskforce Complexiteitsreductie Digitaal Stelsel Omgevingswet met als opdracht:

  1. Zorg voor een eenduidig beeld van de ‘minimale invulling’ van het DSO op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.
  2. Benoem de knoppen om aan te draaien. En maak duidelijk wat de consequenties daarvan zijn.

Blijven de doelen van de Omgevingswet overeind?

Inmiddels heeft de Taskforce een advies uitgebracht. De komende periode wordt duidelijk welke aanbevelingen uit dit advies worden overgenomen. Wat ons vooral opvalt bij het lezen van het advies is dat van de oorspronkelijke doelen van de Omgevingswet er niet veel meer overblijven. In ieder geval de komende jaren niet.

Eén klik op de kaart?

Een van de doelen van de Ow is regels overzichtelijker maken. In alle communicatie wordt als voorbeeld gebruikt dat je met één klik op de kaart meteen ziet welke regels op een locatie gelden en wat daar allemaal kan. Dit gaat voorlopig niet gebeuren als het aan de Taskforce ligt.

Minder vragenbomen
De Taskforce stelt namelijk voor flink te snoeien in de vragenbomen die nodig zijn om de geldende rijksregelgeving op een specifieke locatie te kunnen tonen. Voor gemeenten wordt alleen de techniek geleverd om zelf “lokale” bomen te kunnen optuigen. Dat betekent dat de informatie op de kaart straks slechts een deel van de informatie over een locatie oplevert.

Geen overzicht meer
Het gevolg van deze twee aanbevelingen van de Taskforce is dat burgers, bedrijven en ambtenaren straks net als nu informatie over een locatie zelf op verschillende manieren bij elkaar moeten zien te sprokkelen. Daarmee komt van de belofte dat de Omgevingswet de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak vergroot, weinig terecht.

Eén loket?

De Omgevingswet beloofde altijd één loket waar je je vergunningaanvragen en meldingen kunt doen. Dit loket zou ook faciliteiten bieden voor het ontsluiten van omgevingsdocumenten en het ontsluiten van gegevens en informatieproducten. De Taskforce adviseert één webpagina met daarop links naar verschillende (bestaande) loketten.

Twee is meer dan één
Een webpagina met links is uiteraard niet hetzelfde als echt één loket. Het lijkt er bijvoorbeeld sterk op dat er aparte loketten blijven voor OLO en AIM (Milieu). Dat heeft gevolgen voor zowel het bevoegd gezag als initiatiefnemers. Aanvragen voor vergunningen en het doen van meldingen zou straks dan de facto nog steeds via twee kanalen geschieden.

Tijd voor heldere communicatie over de Omgevingswet

Na de conclusie van het BIT komen de adviezen van de Taskforce niet als een verrassing. Als de Ow in 2021 in werking treedt, moet er immers wel een DSO zijn dat de uitvoering van de wet mogelijk maakt. Het lijkt ons echter wel belangrijk om de communicatie over de Ow drastisch bij te stellen. Wie nu de voorlichtingsfilmpjes bekijkt of Aan de slag met de Omgevingswet bezoekt, krijgt nog steeds de belofte dat straks alles met één klik op de kaart helder is. Of dat een aanvraag eenvoudig via één loket is te doen.

Meer taken voor gemeenten

Als het advies van de Taskforce wordt overgenomen levert dit voor gemeenten extra taken op. Een van de belangrijkste is dat gemeenten moeten nagaan op welke wijze zij voor burgers, bedrijven en haarzelf zorgt voor een volledig overzicht van geldende regelgeving. Hoe zorg je dat alle informatie er is en hoe ontsluit je die?

Quarant helpt met de implementatie van de Omgevingswet

Quarant helpt gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet. Meer weten? Of heeft u vragen over de Omgevingswet? Neem dan contact op met Han Kuiper: han.kuiper@quarant.nl of 06 24 13 36 38.

 

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.