Zijn overheden klaar voor 2020?

Over iets meer dan een jaar is het 2020. Een bijna magisch jaartal in veel visies op de overheid, denk bijvoorbeeld aan Gov2020 van Delloite of de Digitale Agenda 2020 van VNG Realisatie. Hoever zijn lokale overheden met het uitvoeren van de plannen die bij deze visies horen? En denken ze daarbij ook aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden van medewerkers?

Snel veranderende wereld

De grootste gemene deler in alle visies op de toekomstige rol van de overheid, is het besef dat de wereld onder invloed van maatschappelijke en technische ontwikkelingen steeds sneller verandert. Daarnaast hebben burgers en bedrijven steeds hogere verwachtingen van lokale overheden. De overheid kan die groeiende verwachtingen in een continu veranderende wereld alleen waarmaken door samen te werken met ketenpartners, burgers en bedrijven. De overheid verandert daarbij van een probleemoplosser naar een organisatie die oplossingen mogelijk maakt.

Gemeente als regisseur

Om samen te werken met inwoners, bedrijven en ketenpartners en deze partijen zelf oplossingen te laten bedenken, is het onder andere belangrijk dat gemeenten een data-architectuur ontwikkelen waarmee ze die partijen kunnen voorzien van actuele datasets. Dit vraagt uiteraard wel aandacht voor bijvoorbeeld privacy, informatieveiligheid, eigenaarschap, etc. Het is dan ook zaak voor gemeenten te zorgen dat ze in staat blijven de regie te voeren over de informatie in dat web van burgers, bedrijven, partners en andere overheden.

MijnOverheid.nl

De weg naar die rol als regisseur in een i-samenleving bestaat verder uit vele kleine stappen. MijnOverheid.nl is daar een voorbeeld van. Hiermee is het onder andere mogelijk aangetekende brieven te versturen. In de praktijk zijn echter niet alle gemeenten al zover. Sommige gemeenten twijfelen zelfs aan het gebruik van MijnOverheid, omdat veel inwoners er nu nog geen gebruik van maken. Maar zeker nu de landelijke overheid de Berichtenbox van MijnOverheid steeds vaker gebruikt, zullen bedrijven en burgers dit ook van hun gemeenten gaan verwachten. Dit moeten gemeenten in 2020 zeker geregeld hebben om niet achter de feiten aan te lopen.

Nieuwe manier van werken

Digitaal werken is een grote motor achter bijna alle stappen die gemeenten naar een moderne dienstverlening zetten. En hoewel het tempo tussen gemeenten enorm verschilt, zien we overal investeringen in nieuwe applicaties, samenwerkingsplatformen en laptops of tablets. Van belang is daarbij de medewerkers niet te vergeten. Om publieksprofessionals alle mogelijkheden van al die nieuwe software en hardware te laten gebruiken, is een breed opgezet gebruikersadoptieprogramma onmisbaar.

Blijven leren

Zo’n gebruikersadoptieprogramma moet in onze ogen aandacht schenken aan:

  • Digitale vaardigheden
    toetsenbordvaardigheden, effectief kunnen werken met kantoorautomatisering en organisatiespecifieke applicaties en platformen, kennis van de e-overheid.
  • Informatievaardigheden
    slim en snel informatie kunnen delen en vinden; kennis van informatieveiligheid, privacy (AVG), bedreigingen en maatregelen.
  • Effectief werken
    effectief samenwerken, persoonlijke effectiviteit, nettiquette.

Door medewerkers in staat te stellen hun vaardigheden continu te ontwikkelen blijven ze goed voorbereid op alles wat er komen gaat. Ook dat hoort bij een wereld die continu verandert.

Bent u al klaar voor 2020?

Nog iets meer dan een jaar en dan is het 2020. We denken dat dit een goed moment is te kijken hoever u bent met het uitvoeren van uw plannen voor digitaal werken. Vergelijk de stand van zaken met uw eigen visie op de gemeentelijke dienstverlening, de ontwikkeling bij andere gemeenten en landelijke programma’s als de Digitale Agenda 2020. Op welke terreinen loopt u op schema of voor? Of welke terreinen mag uw organisatie wel wat meer vaart maken?

Kijk verder dan de techniek

Kijk daarbij zeker niet alleen naar de techniek. Zoals al genoemd moeten de vaardigheden van medewerkers meegroeien. Ook het vermogen van uw organisatie om effectief veranderingen te kunnen doorvoeren wordt steeds crucialer.