STOP is gestart: Op weg naar Standaarden voor Omgevingsdocumenten

De Omgevingswet bepaalt dat initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegde gezagsorganen een gelijk niveau van informatie moeten hebben. Dit betekent dat iedereen op eenvoudige wijze kennis moet kunnen nemen van omgevingsdocumenten, zoals een omgevingsplan of algemene maatregel van bestuur. Dit vraagt om standaarden voor het opstellen, uitwisselen en beschikbaar stellen van die documenten. Daarvoor is het project STOP-TPOD.

STOP niet alleen voor Omgevingswet

De afkorting STOP staat voor: Standaard Officiële Publicaties. In de toekomst wordt dit de standaard voor het opstellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van alle officiële publicaties. Dus ook voor bijvoorbeeld fiscale besluiten of de rijksbegroting. Dit gaat geregeld worden in één voorziening: de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB). Deze LVBB maakt geen deel uit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

 

STOP TPOD in DSO

Plaats van STOP-TPOD in het DSO

Toepassingsprofielen per domein

Overigens kunnen de specificaties voor het opstellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van een officiële publicatie wel verschillen per domein. Die verschillende specificaties komen in een toepassingsprofiel te staan. Vandaar de volledige naam van het project: Standaard Officiële Publicaties – Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (STOP-TPOD). Binnen zo’n toepassingsprofiel zijn er vervolgens weer verdere specificaties mogelijk.

 

STOP en TPOD

STOP en TPOD

 

Consultatiebijeenkomsten STOP-TPOD

Geonovum  en KOOP  trekken het project STOP-TPOD. Het doel is de standaarden voor omgevingsdocumenten in mei 2018 klaar te hebben. Onlangs waren de eerste consultatiebijeenkomsten. Hieronder leest u enkele zaken die ons opvallen bij de opzet van de voorgenomen standaarden. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van de ‘Toelichting op Standaard Officiële Publicaties – Met Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten- Versie 0.61 van Geonovum – KOOP’.

De drie modellen van STOP-TPOD

STOP-TPOD bestaat uit modellen voor het opstellen, uitwisselen en beschikbaar stellen van officiële publicaties:

 1. Informatiemodel
  • Beschrijft de inhoud van officiële publicaties.
 2. Berichtenmodel
  • Beschrijft de manier waarop die publicaties gedeeld worden.
 3. Presentatiemodel.
  • Beschrijft de manier waarop die publicaties op kaarten en teksten gepresenteerd worden. De standaarden zijn op 3D voorbereid. De ondersteuning daarbij wordt op termijn aangeboden.

Het informatiemodel uit STOP-TPOD

Het informatiemodel voor het samenstellen van een officiële publicatie bestaat ook weer uit drie delen:

 1. Tekststructuur
  • De herkenbare tekstonderdelen (of structuurelementen) van een officiële publicatie. Denk aan een hoofdstuk, artikel, lid en dergelijke.
 2. Geo-informatie
  • De geografische informatie die hoort bij de publicatie. Dit noemen we het werkingsgebied. In het informatiemodel is het werkingsgebied te duiden als locatie en locatiegroep.
 3. Annotaties
  • De semantiek (betekenis) die op gestructureerde wijze in een officiële publicatie wordt opgenomen, zodat software de informatie in de betreffende publicatie geautomatiseerd kan verwerken.

Software gaat overheden helpen

Overheden gaan met software werken voor het opstellen of wijzigen van omgevingsdocumenten. In die software zijn de specificaties van STOP-TPOD verwerkt. Ook zijn er waarborgen ingebouwd zodat de documenten voldoen aan deze specificaties. Dat is een zorg minder voor bijvoorbeeld gemeenten. Wel is het van belang dat ze zich de systematiek van met name het informatiemodel goed eigen maken.

Status “concept-besluiten” wordt ondersteund

Besluiten die nog in concept of voorontwerp zijn, worden nu en onder de Omgevingswet gedeeld tussen overheden als voorbereiding op de formele procedures en inspraak. Deze functionaliteit zal uiteindelijk beschikbaar komen in de samenwerkingsruimte van het DSO.

Wijzigingsbesluiten en archiveren

Het informatiemodel voor officiële publicaties ondersteunt ook wijzigingsbesluiten. Dit betekent dat met de juiste annotaties dergelijke besluiten automatisch kunnen worden verwerkt tot een nieuwe versie van een bestaand besluit. Verder wordt bij de ontwikkeling van STOP-TPOD rekening gehouden met de kenmerken die nodig zijn voor het duurzaam bewaren van officiële publicaties. De archiefplicht blijft echter wel bij het bevoegd gezag.

(De afbeeldingen in deze blog komen uit: ‘Toelichting op Standaard Officiële Publicaties Met Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten Versie 0.61 Geonovum – KOOP’)

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.