Nieuwe initiatieven BGT & samenhangende objectenregistratie

Sinds 2013 werken we in Nederland aan de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Deze digitale kaart, met tot op 20 centimeter nauwkeurig alle gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen, is belangrijk voor allerlei nieuwe initiatieven van overheden en het bedrijfsleven. Tegelijkertijd komt de samenhangende objectenregistratie eraan. In deze blog lees je waarom dit steeds belangrijker wordt en hoe je je hierop kunt voorbereiden.

Nederland in kaart

De BGT heeft ervoor gezorgd dat we de topografie van heel Nederland op een eenduidige wijze hebben vastgelegd en beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers. Het is het resultaat van een innige (soms lastige) samenwerking van vele bronhouders. Aangejaagd door het SVB-BGT zijn de zeven bronhouders (gemeenten, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat, ProRail, de provincies en waterschappen) aan de slag gegaan. Nu bijna alle bronhouders klaar zijn met fase 2, verdere uniformering van de BGT, staan de volgende uitdagingen alweer voor de deur.

Actueel houden

De eerste uitdaging is continu blijven werken aan een actuele BGT. Nederland staat niet stil, maar verandert voortdurend en daarmee verandert ook de topografie. Dit betekent dat de bronhouders hun gegevens moeten bijhouden om te zorgen voor een op elk moment up-to-date kaart van Nederland. Dat is extra belangrijk omdat er veel initiatieven en ontwikkelingen zijn waarbij de BGT als basis gebruikt wordt. De uiteindelijke kwaliteit van deze initiatieven en ontwikkelingen staat of valt bij de actualiteit van de gegevens in de BGT.

Informatie voor digitale hulpmiddelen

Doordat de gegevens van de BGT voor zowel overheden als marktpartijen beschikbaar zijn, kunnen organisaties die gegevens, eventueel verrijkt met eigen data, gebruiken als basis voor digitale hulpmiddelen. Je maakt zelf ook al bijna dagelijks onbewust gebruik van de BGT, bijvoorbeeld als je je routeplanner of navigatiesysteem gebruikt. Het spreekt voor zich dat het voor dit soort toepassingen belangrijk is dat de gegevens uit de BGT juist en kwalitatief goed blijven. Iedereen die zijn navigatiesysteem een tijdje niet heeft geüpdatet weet dat kaart en werkelijkheid snel uiteen lopen.

Kaart als ondergrond

Een kaart kan ook als ondergrond dienen om allerlei informatie op te projecteren: van parkeerzones in de regio, geluidzones van een vliegveld tot aan schoolkeuzegebieden. Dit is een goede manier om beter overzicht te krijgen in grote hoeveelheden gegevens of er sneller verbanden in te zien. Het slim combineren van allerlei overheidsinformatie met de BGT levert nu al meerwaarde. Een bekend voorbeeld is de inzet van informatie rond de leeftijdsopbouw van een wijk om te bepalen welke voorzieningen waar gepland moeten worden (bijvoorbeeld speeltoestellen). Maar ook routes voor gladheidsbestrijding of fietsknooppunten zijn goede voorbeelden.

Gegevenskwaliteit op orde

Voor het beheer van de openbare ruimte is de BGT een geweldig hulpmiddel om de gegevenskwaliteit verder op orde te krijgen. Door de informatie vanuit de BGT te combineren met de informatie die in beheerpakketten aanwezig is, kan de gegevenskwaliteit geoptimaliseerd worden of de lege plekken in de administratie van de BOR (Beheer Openbare Ruimte) worden gevuld. Hiermee wordt het mogelijk om te werken aan assetmanagement, waarbij afwegingen rond kosten, prestaties en risico’s gemaakt kunnen worden op basis van volledige en actuele data. Dit draagt bij aan het slim (kostenbewust) uitvoeren van activiteiten in de openbare ruimte.

Driedimensionale voorstelling van Nederland

De BGT is een ‘platte’ voorstelling van Nederland. Vanuit het tweedimensionale is veel te ‘zien’, maar niet alles. De volgende stap is het creëren van een driedimensionale voorstelling. Nu al zijn gemeenten aan het ontdekken hoe 3D-projecties kunnen helpen de gevolgen van beleidskeuzes op de leefomgeving voor burgers beter in beeld te brengen. Hierbij wordt bijvoorbeeld puntenwolkinformatie (3D-scanning van de openbare ruimte) gecombineerd met de BGT en de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Met als uitdaging dat het resultaat hiervan eenvoudig te ontsluiten is voor iedereen en weer met gegevens uit andere bronnen gecombineerd kan worden. Op het YouTube-kanaal van het Kadaster zijn hier sprekende voorbeelden van te vinden.

Samenhangende objectenregistratie (SOR)

Een andere ontwikkeling die steeds prominenter wordt, is de samenhangende objectenregistratie. Binnen VNG-realisatie is er een initiatief om registraties met een geo-component (coördinaat) door te ontwikkelen naar één registratie met daarin basisgegevens over objecten in de buitenruimte. De BAG en BGT vormen de kern van deze objectenregistratie, maar ook de objectgegevens van de WOZ zijn er onderdeel van. Een vierde tak zijn de objectgegevens uit de verschillende registraties van het BOR-domein.

Een centraal beheer

De vier registraties achter de SOR leggen deels dezelfde objectinformatie vast. Het doel van de SOR is dan ook in de toekomst deze gegevens centraal bij te houden en centraal te ontsluiten voor afnemers. Dat voorkomt veel dubbel werk, maakt coördineren van uitwisseling van gegevens met afnemers gemakkelijker, de kwaliteitsbewaking effectiever en beter gegevensmanagement over alle registraties samen mogelijk. Daarnaast is een integrale benadering een goede basis voor nieuwe inzichten en analyses.

Slim beheer basisregistraties

Wij helpen organisaties op weg naar een samenhangende objectenregistratie. En we helpen gemeenten die stappen willen zetten naar een centraal beheer van alle basisregistraties waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Dit doen we bijvoorbeeld bij de gemeente Medemblik. De eerste stap is in beide gevallen het vertellen van het ‘verhaal’ aan degenen die met deze registraties als beheerder of afnemer te maken hebben. Vervolgens inventariseren we welke afdelingen gebruikmaken van de gegevens uit de registraties en de werkprocessen van de verschillende beheerteams. Op basis hiervan maken we een concrete aanpak waarmee jouw organisatie de komende jaren stapsgewijs meegroeit in de ontwikkelingen rond de BGT en meer samenhang brengt in het beheer van de registraties.

Meer informatie?

Adrie beantwoordt graag jouw vraag. Wi je meer informatie over onze aanpak voor een slim beheer van de basisregistraties? Neem dan contact op.

Partner
Adrie van Bohemen
Ik breng gemeenten in beweging door mijn jarenlange praktijkervaring met e-overheid, gegevensmanagement en basisregistraties. Gericht op de stap van theorie naar praktijk. Daarbij laat ik gemeenten leren van elkaar zodat we samen nieuwe en betere oplossingen realiseren.
Pagina delen: