Mens en informatie: succesfactoren voor gemeenten

Om te voldoen aan alle veranderingen, is het voor gemeenten steeds noodzakelijker de medewerkers centraal te stellen. Dat zijn de publieksprofessionals die voor burgers en bedrijven het verschil moeten maken. Het is cruciaal dat deze publieksprofessionals daarbij beschikken over actuele en betrouwbare informatie. Deze visie, samengevat in de woorden ‘mens & informatie’, vormt de basis van onze nieuwe website.

Meer taken, meer mogelijkheden

Gemeenten krijgen meer en meer taken. Tegelijkertijd groeien de technische mogelijkheden exponentieel. Deze combinatie zorgt de komende jaren voor een versnelde verschuiving van automatiserings- naar informatiseringsfuncties en van administratieve naar frontofficetaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inrichting van KCC’s of de wijkteams. Dat zijn plekken waar publieksprofessionals hun vakmanschap direct kunnen inzetten voor een goede, evenwichtige dienstverlening aan burgers en bedrijven. Deze ontwikkeling vraagt om vakbekwame medewerkers, gestroomlijnde processen en een informatiehuishouding die op orde is.

Vakbekwame medewerkers

Ook bij gemeenten is de tijd al lang voorbij dat alleen managers wisten hoe zaken uitgevoerd moesten worden en dit via gedetailleerde werkopdrachten aan medewerkers voorschreven. Dat leidde vaak tot logge en niet werkbare workflows. In kennisintensieve organisaties is de kennis en ervaring vooral bij de medewerkers op de werkvloer aanwezig. Daar werken publieksprofessionals die hun werk continu toetsen aan hun omgeving en die beter dan wie ook weten hoe burgers en bedrijven bediend willen worden. Deze publieksprofessionals ontvangen direct feedback en weten het beste welke procesmatige veranderingen de dienstverlening snel verbeteren.


“Onze visie hebben we kracht bijgezet door de combinatie ‘mens & informatie’ de basis te maken van onze nieuwe huisstijl en website. Hiermee willen we nog duidelijker naar voren brengen dat de mens, de publieksprofessional, centraal staat in onze aanpak”
Jos Poels, Partner Quarant

Gestroomlijnde processen

Hoe beter het management de publieksprofessionals faciliteert, hoe beter die hun taken kunnen uitvoeren. Het gaat erom dat de einddoelen duidelijk zijn, net als de kaders waarbinnen die gerealiseerd moeten worden. Verder moeten onnodige of dubbele handelingen uit de werkprocessen gehaald worden. De verbetering van die processen, intern en tussen ketenpartners, hoort een continu aandachtspunt te zijn voor moderne organisaties. Want de wereld verandert sneller dan ooit en technologische ontwikkelingen blijven elkaar opvolgen. Daarmee groeien en veranderen ook de verwachtingen van burgers en bedrijven continu. Met onze aanpak helpen we gemeenten bij het stroomlijnen van hun processen.

Informatiehuishouding op orde

Een belangrijke voorwaarde voor publieksprofessionals om voor een optimale dienstverlening te kunnen zorgen, is dat ze op ieder moment beschikken over de juiste informatie. In de praktijk betekent dit dat gemeenten niet alleen steeds meer registraties moeten beheren, maar ook dat ze steeds meer gegevens moeten delen; tussen eigen afdelingen, tussen verschillende overheden, maar ook tussen overheden en private organisaties in de keten. Een actuele, betrouwbare en beveiligde informatiehuishouding is dan een voorwaarde voor succes.

Mens en informatie

Samengevat: gemeenten die willen excelleren zorgen voor een uitstekende informatiehuishouding en combineren dat met een organisatievorm die publieksprofessionals in staat stelt om maximaal gebruik te maken van de aanwezige informatie. Deze visie hebben we kracht bijgezet door de combinatie ‘mens & informatie’ de basis te maken van onze nieuwe huisstijl en website. Uiteraard zijn we benieuwd wat u vindt van deze visie en onze nieuwe website. Laat het ons weten via info@quarant.nl.