Meer grip op de wettelijke basistaken milieu

Voor Wijk bij Duurstede maakte Quarant een overzicht van de wettelijke basistaken milieu. Het leverde een aanpassing op in de taakverdeling tussen de gemeente en de omgevingsdienst. Bovendien heeft de gemeente nu een beter beeld over welke plustaken het beste door de gemeente zelf dan wel door de omgevingsdienst uitgevoerd kunnen worden.

Veel veranderingen in de milieuwetgeving

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de milieuwetgeving. Het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit is bijvoorbeeld opgegaan in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de agrarische Amvb’s zijn geïntegreerd in het Activiteitenbesluit. Daarnaast is in een aantal gevallen het bevoegd gezag veranderd zoals voor BRZO-inrichtingen. In de zomer van 2017 zijn de basistaken in het Bor vastgelegd en hebben daarmee een wettelijke grondslag gekregen.

Een actueel overzicht van de wettelijke basistaken milieu

Op verzoek van de gemeente Wijk bij Duurstede hebben we een actueel overzicht samengesteld van de wettelijke basistaken milieu zoals die per 1 juli 2017 gelden. Op basis van dat overzicht hebben we vervolgens samen met de gemeente beoordeeld of de huidige taakverdeling tussen de gemeente en de omgevingsdienst overeenkomt met die basistaken. Het bleek dat de gemeente een aantal taken kan (zelfs moet) laten uitvoeren door de omgevingsdienst

Beter inzicht in de verdeling van plustaken

Plustaken zijn taken die door zowel de gemeente als de omgevingsdienst uitgevoerd mogen worden. In een workshop hebben we gekeken wat de voor- en nadelen zijn van het uitbesteden van de verschillende plustaken. Daarbij hebben we gekeken naar de benodigde en beschikbare expertise, de onderlinge samenhang met andere taken en naar de situatie zoals die straks onder de Omgevingswet gaat gelden. Het resulteerde in een beter inzicht voor de deelnemers hoe zij de plustaken willen verdelen. Met de omgevingsdienst gaan zij hier nadere afspraken over maken.

Betere gesprekken over de taakverdeling

Voor de gemeente Wijk bij Duurstede was het resultaat van dit project dat een aantal taken dat nog in het concept jaarprogramma voor 2018 stond niet meer door henzelf gedaan hoeft te worden. Daarnaast heeft de gemeente meer kennis van deze zeer complexe materie gekregen. Het project heeft verder geleid tot betere inhoudelijke gesprekken over de taakverdeling met de omgevingsdienst. Daarbij zijn ook mogelijkheden voor verbeteringen in de onderlinge samenwerking geformuleerd.