• Effectief samenwerken

    Omgevingsdiensten - Shared Service Centre - Gemeentelijke fusie - I&A samenwerking

“Samenwerking vraagt om een informatiebeleidsplan en uitvoeringsagenda die zijn afgestemd op de deelnemers.”

Adrie van Bohemen

Het werk van de lokale overheid vindt steeds meer plaats vanuit allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden. Vaak vormt een nieuwe ICT-omgeving daarbij een cruciaal onderdeel van het succes. De realisatie daarvan is complex. Gedragen visievorming, realistische planning, afgewogen aanbestedingen en krachtige implementaties vragen gedegen ervaring. Quarant helpt u bij een succesvolle samenwerking en effectieve realisatie.

Omgevingsdiensten

Waarom gestructureerd informatie uitwisselen?

De meeste Omgevingsdiensten zijn nu al een tijdje gestart. Gemeenten hebben taken overdragen naar een omgevingsdienst, echter de informatie-uitwisseling tussen alle betrokken partijen bestaat vaak uit gekunstelde, min of meer handmatige, constructies. Dat soort oplossingen passen niet bij de doelstellingen voor effectiever en efficiënter werken. Een gestructureerde aanpak van informatie-uitwisseling en procesinrichting voor Omgevingsdiensten is daarom een noodzaak.

Het effect van de Omgevingswet op omgevingsdiensten

Omgevingsdiensten en hun archief

Shared Service Centers

Samen een I&A-afdeling?

Intergemeentelijke samenwerking staat in Nederland prominent op de bestuurlijke agenda. Steeds meer gemeenten zien de voordelen van het centraliseren van bedrijfsvoeringsfuncties in een Gemeenschappelijke Regeling. Bij deze vergaande samenwerkingsvormen zijn adequate informatisering en de automatisering een absolute randvoorwaarde. Quarant ondersteunt gemeenten door, vanuit een frisse visie, snel de stappen van besluitvorming naar planvorming tot en met de realisatie te doorlopen.

 

Is gezamenlijk functioneel beheer inrichten mogelijk?

I&A samenwerking: geen breekijzer harmonisering diensten

Gemeentelijke fusie

Fuseren, waar begin je?

Zowel bij een bestuurlijke als ambtelijke fusie moeten processen opnieuw worden vastgesteld en informatie opnieuw worden ontsloten. Dit is een complex veranderproces, waarvoor draagvlak nodig is. Een workshopaanpak benut de kracht en kennis binnen de deelnemende gemeenten optimaal. Het biedt een podium om in gesprek te gaan met bestuurders, applicatiebeheerder, medewerkers en medezeggenschapsorganen. Open en transparant wordt iedereen daarbij betrokken. Zo ontstaat een gezamenlijk beeld van het nieuwe samenwerkingsverband, waaraan mensen zich gecommitteerd voelen. Dit is de basis van een succesvolle start.

Ambtelijke fusie gemeenten het moment voor invoering Zaakgericht werken

Teamleider I&A bij DUO+

I&A-samenwerking

Hoe kan I&A faciliteren?

Gaat uw gemeente samenwerken op het gebied van kantoorautomatisering en ICT-infrastructuur? Of ook het applicatielandschap harmoniseren en het functioneel applicatiebeheer en gegevensbeheer centraliseren? Gaat het om een bestuurlijke of ambtelijke I&A-samenwerking? Vanuit een centrumgemeente, gastheerconstructie of een klassieke SSC? Welke vorm uw gemeente ook kiest, door onze uitgebreide ervaring kennen wij de succes- en faalfactoren.

Samenwerken en applicatieharmonisatie: valkuilen en succesfactoren

I&A samenwerking: harmoniseer niet alleen applicaties