De basis op orde. Wat is daarvoor nodig?

“We moeten de basis op orde brengen.” Het is een zin die we jaren geleden al hoorden bij gemeenten. En nu nog steeds. Het is dus op veel plekken nog niet voor elkaar. Maar wat bedoelt men eigenlijk met ‘de basis op orde brengen’? En wat is ervoor nodig dit wel voor elkaar te krijgen?

Datum
27 augustus 2019
Auteur
Adrie van Bohemen
Diensten
Data & datagedreven overheid
Leestijd
4 min

Een actuele, betrouwbare gegevenshuishouding van hoge kwaliteit

Met ‘de basis’ bedoelen de meeste gemeenten hun gegevenshuishouding. ‘Op orde’ wil zeggen dat deze gegevenshuishouding actueel, betrouwbaar en van hoge kwaliteit moet zijn. Of om het nog wat concreter te maken: de basis- en kernregistraties moeten betrouwbaar zijn en ontsloten voor alle relevante processen die de dienstverlening en bedrijfsvoering ondersteunen. ‘Enkelvoudige opslag en meervoudig gebruik’ is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

De afzonderlijke registraties zijn vaak op orde

Recentelijk hebben wij bij twee van onze opdrachtgevers onderzoek gedaan naar en advies gegeven over de inrichting van de informatievoorziening, het gegevensmanagement en geo-informatie. Bij beide opdrachten was de conclusie: de registraties waarvan de gemeente bronhouder is (BRP, BAG, WOZ, BGT en BRO) zijn ieder afzonderlijk op orde. De audits lieten op dat gebied weinig problemen zien.

De uitwisseling van gegevens kan veel beter

Tegelijkertijd zagen we dat de uitwisseling van gegevens en het synchroniseren van bestanden niet goed is geregeld. De processen zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. Er wordt veel werk dubbel gedaan om informatie te completeren en te verbeteren. Ook de interne afname van gegevens uit de basisregistraties is niet goed ingeregeld en controle hierop is onvoldoende.

Vaak verantwoordelijkheid van meerdere teams

De registraties zijn in het verleden vaak door verschillende teams ingericht. En ook nu is de verantwoordelijkheid voor de registraties vaak verspreid over drie, vier leidinggevenden. Dat komt de samenwerking niet ten goede. Verschillende afdelingen hebben namelijk verschillende gebruikersdoelen bij de registraties. Het is vaak lastig het belang van bepaalde gegevens of manier van verwerken van de gegevens voor andere afdelingen in de organisatie goed in het oog te houden.

Meer samenhang registraties nodig

Kijken we naar alle ontwikkelingen die op gemeenten afkomen dan is het belangrijk dat er meer samenhang komt in het beheer van de registraties. Anders gaat dit problemen geven. Het gaat dan om ontwikkelingen als bijvoorbeeld de Omgevingswet, datagestuurd werken, het moderniseren van de dienstverlening en de noodzaak de bedrijfsvoering te verbeteren. Een belangrijk kenmerk van deze ontwikkelingen is dat de afhankelijkheid tussen processen steeds groter wordt. En daarmee dus het belang van een goede uitwisseling van actuele, betrouwbare gegevens uit die processen.

Gestarte initiatieven

Er zijn partijen zoals BZK die samen met gemeenten, het Kadaster en de Waarderingskamer dit ook zien en een initiatief zijn gestart genaamd DIS-Geo (Doorontwikkeling van basisregistraties in samenhang). Het doel is de registratie van de BAG, BRT, BGT & BRK te combineren ten behoeve van de uniformiteit, actualiteit en het gemak voor inwinning. En een aantal gemeenten is al gestart om hun processen en gegevensmanagement anders in te richten. Dit alles gericht om de basis op orde te hebben.

De basis op orde met één team voor objectregistratie

Wij zijn van mening dat gemeenten de kennis en kunde rond de basis- en kernregistraties in één team bij elkaar zou moeten brengen. Dat team houdt zich dan bezig met het inwinnen, registreren, beheren en distribueren van de gegevens. Objectgericht registreren om de verschillende basisregistraties te voeden kan het beste vanuit één team. Uitgangspunt blijft enkelvoudige opslag. Om die registraties heen worden dan de mechanismes ingericht om de wettelijke taken uit te voeren en de dienstverlening en de bedrijfsvoering te voorzien van alle benodigde basisinformatie.

Meer weten over hoe je als gemeente de basis op orde krijgt?

Stel je vraag aan Adrie. Of laat een bericht achter de chat.

Partner
Adrie van Bohemen
Ik breng gemeenten in beweging door mijn jarenlange praktijkervaring met e-overheid, gegevensmanagement en basisregistraties. Gericht op de stap van theorie naar praktijk. Daarbij laat ik gemeenten leren van elkaar zodat we samen nieuwe en betere oplossingen realiseren.
Pagina delen: